Kårens organisation

Landets scoutkårer varierar mycket i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Husie scoutkår har ca 70 medlemmar.

Hur organiserar vi våra scouter?

Varje scout tillhör en av kårens avdelningar. Vilken avdelning scouten tillhör avgörs av åldern på scouten. De flesta avdelningar träffas en gång i veckan på lokalen.

Om avdelningen har fler än tio scouter delar vi oftast in dem i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar och kan samarbeta under bara ett möte eller under flera år. I patrullen kan scouten hitta sin egen plats i gruppen och där får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda varandra.

Vilka grupper finns bland de vuxna scouterna?

Ledarna

Ledarna tillhör den avdelning där de leder, men kan också träffas mellan avdelningarna för att utbyta erfarenheter och hjälpas åt vid t.ex. läger och gemensamma aktiviteter. Vissa ledare har valt att inte åta sig ett regelbundet uppdrag på en specifik avdelning utan finns istället till hands om t.ex. någon av de ordinarie ledarna skulle vara sjuk, eller vid läger då det kan behövas extra ledare. Kårledarna har i uppdrag att se till att alla ledare trivs och är också en koppling mellan avdelningsledarna och styrelsen.

Styrelsen

Kåren har en vald styrelse som träffas ett par gånger varje termin. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande kåraktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Styrelsen jobbar med att se till att alla de olika delarna av kåren fungerar och arbetar mot samma mål.

Stiftelsen

Husie Scoutkår har en alldeles egen stiftelse, Stiftelsen Husie KFUK-KFUM:s scoutgård, som har i uppdrag att ta hand om Torpet; hålla koll på uthyrningarna, ta hand om ekonomin, underhålla, renovera och klippa gräset mm. Ibland vid större underhållsarbeten kallar stiftelsen till en arbetsdag på Torpet för att få extra hjälp.

Husgruppen

Vår lokal delar vi med Hohög Scoutkår. För att sköta det samarbetet och för att ta hand om själva lokalen har vi en husgrupp med representanter från både Husie och Hohög. Även till lokalen kallas det ibland till arbetsdagar när större arbeten behöver utföras.

Föräldraföreningen

För våra scouters föräldrar finns föräldraföreningen, som hjälper till att stötta kåren på olika sätt, som de finner lämpligt.

Vem bestämmer i kåren?

Årsmötet, styrelsen och stadgarna

Husie Scoutkårs högsta beslutande organ är dess årsmöte och på årsmötet har alla medlemmar i kåren rösträtt. Alltså är det du, som är medlem i vår kår, som tillsammans med de andra medlemmarna bestämmer över vår kår. Årsmötet hålls i februari varje år.

Däremellan ser styrelsen (som väljs på årsmötet) till att besluten genomförs som de ska.

Stadgar är ett annat ord för regler. I kårens stadgar står det lite om hur ofta styrelsen ska sammanträda, hur årsmötet ska gå till, vem som har rösträtt mm. Stadgarna kan man bara ändra på årsmötet och hur man ska göra för att ändra på dem står också beskrivet i just stadgarna.

På scoutavdelningen

På scoutavdelningen kan det ibland verka som att ledaren bestämmer allt, och det stämmer att ledaren bestämmer mycket. Men ledarna måste alltid hålla sig till det som har bestämts av årsmötet och styrelsen. Och ledarna försöker dessutom ofta att involvera scouterna i besluten. Är du scout och vill ändra på något bör du definitivt säga till din ledare!

Var förklaringen ovan lite otydlig?

För att hjälpa dig att greppa hela uppbyggnaden finns dessa dokument:

Kårens uppbyggnad

Hur det hänger ihop